LIAB: vienlīdzīgas prasības reklāmas ierobežojumiem

LIAB: vienlīdzīgas prasības reklāmas ierobežojumiem

Finanšu ministrijā tiek izstrādātas Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam. LIAB priekšlikums: veikt grozījumus Azartspēļu un izložu likumā (AIL) un attiecināt reklāmas ierobežojumus vienlīdzīgi uz visiem likumā minētajiem azartspēļu un izložu veidiem.

LIAB biedri uzskata, ka nav objektīva pamata tam, lai izlozes un loterijas nošķirtu no citiem azartspēļu veidiem un tās neuzskatītu par azartspēlēm. Izlozes un loterijas, tāpat kā citas azartspēles arī rada atkarību un negatīvi ietekmē sabiedrību, tādēļ to reklamēšanu ir nepieciešams ierobežot tāpat, kā cita veida azartspēles. Turklāt, ja izlozes un loterijas nav uzskatāmas par azartspēlēm AIL izpratnē, tad nav saprotams, kādēļ Latvijas Loto vispār ir nepieciešams saņemt licenci to rīkošanai.

Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībā nav atsevišķa un vienota azartspēļu regulējuma, no Eiropas Savienības sekundārajiem tiesību aktiem izriet, ka par azartspēlēm ir uzskatāmas arī izlozes, loterijas un derības.[1] Tāpat jānorāda, ka Eiropas Savienības Komisija (turpmāk – Komisija) zaļajā grāmatā par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū (turpmāk – Zaļā grāmata) ir norādījusi, ka loterija ir uzskatāma par bezsaistes azartspēļu pakalpojumu.[2] Zaļajā grāmatā Komisija ir norādījusi to, ka pie tiešsaistes azartspēlēm ir pieskaitāma arī loterijas pakalpojumu piegāde tiešsaistē.[3] Turklāt Komisijas publicētājā gala ziņojumā par azartspēļu pakalpojumiem Eiropas Savienības iekšējā tirgū (Study of Gambling Services In The Internal Market Of The European Union Final Report) ir norādīts, ka par azartspēļu pakalpojumiem ir uzskatāmi jebkuri pakalpojumi, kas ietver azartspēļu, tostarp loteriju un derību darījumu, likmju noteikšanu ar monetāru vērtību.[4] Treškārt, arī no Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST) sprieduma Schindler[5]  lietā var secināt, ka loterija dalībvalstu starpā ierasti tiek uzskatīta par azartspēļu veidu un par to nepastāv strīds.

Visbeidzot, uz to, ka loterija ir uzskatāma par azartspēļu veidu, norāda arī vārda loterija skaidrojums, kurā, cita starpā, ir noteikts, ka loterija ir azartspēle.[6] Tāpat arī juridiskajā literatūrā loterijas tiek viennozīmīgi uzskatītas par azartspēļu veidu kopā ar spēļu automātiem, kāršu spēlēm, u.c.[7]

Loteriju un izlozi definējot atbilstoši Eiropas Savienībā pastāvošajai azartspēļu definīcijai un, iespējams, atbilstoši AIL, būtu jānonāk pie secinājuma, ka loterija un izloze ir azartspēle un to reklamēšana pārkāpj AIL 41.panta piekto daļu.

 

 

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L95/1 (2010.gada 10.marta redakcija), 22.apsvērums; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 178 (2000.gada 8.jūnija redakcija) 16.apsvērums; sk.arī: Eiropas Savienības Komisijas Zaļā grāmata par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū. COM(2011) 128 galīgā redakcija. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0128 [skatīts 03.07.2018.], 13.lpp

[2] Eiropas Savienības Komisijas Zaļā grāmata par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū. COM(2011) 128 galīgā redakcija. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0128 [skatīts 03.07.2018.], 11.lpp 25.atsauce.

[3] Eiropas Savienības Komisijas Zaļā grāmata par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū. COM(2011) 128 galīgā redakcija. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0128 [skatīts 03.07.2018.], 13.lpp

[4] Study of Gambling Services In The Internal Market Of The European Union Final Report, 14 June 2006. Pieejams: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9725 [skatīts 03.07.2018.].

[5] EST 1994.gada 24.marta spriedums lietā C-275/92 Her Mahesty’s Customs and Excise v. Gerhart Schindler and Jorg Schindler, 46.-60.punkts

[6] Dictionary lottery definition. Pieejams: http://www.dictionary.com/browse/lottery [skatīts 03.07.2018.]; BussinesDictionary lottery definition. Pieejams: http://www.businessdictionary.com/definition/lottery.html [skatīts 03.07.2018.]; Definiton of ‘lottery’. Pieejams: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lottery [skatīts 03.07.2018.].

[7] Arendts M., A View of European Gambling Regulation From the Perspective of Private Operators. The Regulation of Gambling: European and National Perspectives, 2006, 41-52.lpp; O’Connor N., An overview of European Gambling Law: Disharmony Rules OK. Pieejams: http://www.bettingmarket.com/eurolaw222428.htm [skatīts 03.07.2018.].